Zasady naboru do szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023

 

 1. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbywa się w sposób następujący:
 • Rekrutacja od 4 kwietnia 2022 r. godz. 8.00 do 20 kwietnia 2022 r. godz. 13.00 obywać się będzie w formie elektronicznej;
 • Rekrutacja uzupełniająca od 1 czerwca 2022 r. godz. 8.00 do 12 sierpnia 2022 r. godz. 14.00 odbywać się będzie w formie tradycyjnej bezpośrednio w szkole, która będzie jeszcze dysponowała wolnymi miejscami.
 1. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 4 kwietnia 2022 r. godz. 8.00 do 20 kwietnia 2022 r. godz. 13.00 mogą potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą internetowej witryny: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jeleniagora, z której należy wydrukować stosowną deklarację, podpisać i dostarczyć do sekretariatu danej szkoły. Obwody szkół podstawowych wynikają z uchwały nr 92.IX.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Miasta Jelenia Góra oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
 2. Potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły obwodowej można również dokonać poprzez wypełnienie deklaracji, o której mowa powyżej bezpośrednio w sekretariacie szkoły obwodowej (z pominięciem witryny internetowej).
 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w szkołach podstawowych dla kandydatów, którzy nie deklarują uczęszczania do swoich szkół obwodowych.
 4. Witryna naborowa- https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jeleniagora – dla rodziców będzie dostępna od 4 kwietnia 2022 r. godz. 8.00 do 20 kwietnia 2022 r. godz. 13.00.
 5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów ustalonych w uchwale nr 292.XL.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, mianowicie:
 • miejsce zamieszkania kandydata: na terenie Jeleniej Góry, poza obwodem danej szkoły;
 • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza w bieżącym roku i będzie uczęszczać w kolejnym roku szkolnym do szkoły podstawowej pierwszego wyboru
 • kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej pierwszego wyboru;
 • kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej pierwszego wyboru;
 • kandydat, którego krewni wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki, zamieszkują w obwodzie szkoły podstawowej pierwszego wyboru.
 1. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu rekrutacji liczba kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów jest większa niż liczba wolnych miejsc, o przyjęciu do szkoły będą decydować następujące tzw. kryteria ustawowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata – potwierdzona oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego,
 • niepełnosprawność kandydata – potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – potwierdzone dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość, są brane pod uwagę łącznie.

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół podstawowych (oddziałów) w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych (wzór wniosku będzie dostępny od dnia 4 kwietnia 2022 r.).
 2. Wniosek należy wypełnić w systemie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły „pierwszego wyboru”.
 3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów, składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 4. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się:
 • do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,
 • lub, w szczególnych przypadkach, do Prezydenta Miasta o potwierdzenie ww. okoliczności. Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
 1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły podstawowej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do kwalifikacji do danej szkoły.
 2. Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły podstawowej są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły pierwszego wyboru.
 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 4. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
 7. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego – skargę wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły, którego działanie jest przedmiotem skargi.
 8. Kolejność zgłoszeń (logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do szkoły.
 9. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania kandydata do szkoły.
 10. Rekrutacja uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Jeleniej Górze odbywa się również za pośrednictwem systemu elektronicznego.
 11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły uruchomi postępowanie uzupełniające.
 12. Szczegółowe terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jelenia Góra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły określa Zarządzenie nr 0050.1251.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 26 stycznia 2022 r.
 
Szczegóły oraz kryteria naboru znajdziecie Państwo tutaj