Deklaracja dostępności strony Internetowej

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp10.jgora.pl.

Data publikacji strony internetowej: Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronie można używać tylko standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jolanta Kajzer
E-mail: dychajg@wp.pl
Telefon: 75 76 49 475

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej.
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły
Adres: ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
E-mail: dychajg@wp.pl
Telefon: 75 76 49 475

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Wejścia do budynku głównego jednostki nie umożliwiają swobodnego dostępu osobom poruszającym się na wózku. Wejście do
budynku nr 2 (hali sportowo-widowiskowej wraz z szatniami) pozbawione jest barier architektonicznych, jest wyposażone w
podjazd dla wózków inwalidzkich i umożliwia swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo, seniorom, osobom z
dziećmi i ciężarnym. Korytarze budynków mają minimalną szerokość większą niż 2 m. Schody nie są dostępne architektonicznie
i nie zastosowano schodołazów, a budynki nie są wyposażone w windy. Budynek nr 2 jest budynkiem jednokondygnacyjnym i
umożliwia swobodny dostęp do każdego pomieszczenia, nie występują w nim różnice poziomów, ani bariery poziome. Przy
budynku jest dostępne jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.