Ogłoszenie oferty na najem stołówki szkolnej

OGŁOSZENIE Nr 1 /202

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W JELENIEJ  GÓRZE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, działając na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0151-1652/V/10 z dnia 4 sierpnia 2010 roku, zaprasza do składania ofert na najem pomieszczeń na okres zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej na potrzeby uczniów i pracowników placówki. W celu przygotowania rzetelnej oferty konkursowej niezbędne będzie przeprowadzenie wizji lokalowej i sprzętowej w siedzibie Wynajmującego. Wynajmujący zobowiązany będzie wyposażyć lokal użytkowy w brakujący sprzęt według własnego zapotrzebowania. Organizator konkursu przewiduje możliwość przedłużenia umowy na kolejny rok z Najemcą na warunkach zawartych w ofercie oraz za porozumieniem stron.

Informacje o konkursie umieszczono na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze na stronie internetowej www.sp10.jgora.pl oraz na stronie www. BIP.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę konkursową na najem pomieszczeń należy złożyć:

 • w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze” w termin do 23 lipca 2021 do godziny 14:00 w sekretariacie szkoły. Na kopercie należy umieścić nazwę, adres, numer kontaktowy Oferenta. 

Potwierdzeniem złożenia oferty będzie oznakowanie jej podczas składania w sekretariacie szkoły, polegające na odnotowaniu na kopercie terminu jej złożenia (dzień, godzina).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Otwarcie kopert z ofertami oraz rozpatrzenie ofert przez Komisję Konkursową nastąpi dnia 26 lipca 2021 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Organizatora konkursu.
 • Wybrany w drodze  konkursu Oferent będzie zobowiązany do podpisania w siedzibie Organizatora konkursu Umowy Dzierżawy.

 

WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW:

Po wydzierżawieniu od szkoły pomieszczeń kuchni oferent zobowiązany będzie do przeprowadzenia żywienia na następujących zasadach:

 • Codzienne przygotowanie na miejscu w kuchni szkolnej posiłków i wydawanie do godziny 15:00 każdego dnia szkolnego.
 • Podawanie do wiadomości w piątki 10-dniowego jadłospisu na nadchodzące 2 tygodnie, wraz z gramaturą oraz, określeniem alergenów w posiłkach.
 • Obiady dwudaniowe będą przygotowane dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze oraz pracowników szkoły.
 • Oferent zapewnia możliwość zakupu jednego dania.
 • Przygotowanie posiłków będzie zgodne z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane
  z pełnowartościowych produktów, posiadających aktualne terminy ważności, spełniających obowiązujące normy żywienia dzieci i młodzieży, oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych.
 • Udostępnienie kuchni i stołówki na organizowanie szkolnych imprez okolicznościowych.
 • Oferent nie może poddzierżawić innemu podmiotowi wydzierżawionych pomieszczeń oraz wydawać posiłków na terenie szkoły osobom trzecim.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez oferenta jakości wykonywanych usług.
 • Oferent od dnia obowiązywania umowy dzierżawy pokrywa wszelkie koszty utrzymania związane z jej funkcjonowaniem (w tym sprawności urządzeń oraz przeglądu technicznego gazu znajdującego się w kuchni oraz stanu technicznego pomieszczeń, zatrudnienia pracowników, zakupem środków czystości i produktów żywnościowych utylizacją odpadów, zużyciem mediów oraz  odpowiednimi dopuszczeniami przez wyspecjalizowane instytucje).
 • Oferent we własnym zakresie musi wyposażyć kuchnię w potrzebny sprzęt do prowadzenia działalności gastronomicznej.

 

TERMIN REALIZACJI UMOWY :

 • Wymagany termin realizacji umowy 01.09.2021 r. do 30.06.2022r.

 

WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW I DOKUMENTY UWIARYGODNIAJĄCE:

 • Oferent powinien legitymować się doświadczeniem  w świadczeniu usług o podobnych
  do przedmiotu konkursu, tj. prowadzeniem stołówki dla dzieci w wieku od 6-15 lat.
 • Oferent zobowiązany jest dostarczyć jako załącznik do oferty następujące dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunków:      

I. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

II. Dokumenty potwierdzające prawo do prowadzenia żywienia zbiorowego i usług gastronomicznych.

III. Opis doświadczenia zawodowego Oferenta w prowadzeniu żywienia dla dzieci. Przykładowy jadłospis na miesiąc z podaniem składników wagowych (gramy), określenie alergenów w posiłkach.

IV. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu wraz z zobowiązaniem Oferenta, że przystosuje lokal do umówionego użytku we własnym zakresie i zgodnie z obowiązującymi normami.

V. Referencje.

VI. Maksymalną stawkę za posiłki wyrażoną w kwocie brutto, z tym, że każdy posiłek powinien być wyrażony oddzielnie, tj. cena za: zupę i II danie. Należy podać cenę jednostkową za każdy rodzaj posiłku oraz cenę zestawów – w abonamencie i poza nim.

VII Wypełniona klauzula RODO.

Załączone do oferty dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii, potwierdzonej przez oferenta za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów załączonych kserokopii – do wglądu.

WYBÓR OFERTY :

 • Wybór oferty na prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze zostanie dokonane poprzez Komisję powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze.
 • Po analizie złożonych ofert  Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
 • Jako kryterium wyboru przyjmuje się:

 

– doświadczenie w pracy,

– atrakcyjność, różnorodność jadłospisów,

– referencje,

– cenę za przygotowanie jednego obiadu.

 • Komisja może wystąpić z wnioskiem do oferenta o uzupełnienie wymaganych dokumentów.
 • Po wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja sporządza protokół z rozstrzygnięcia konkursu.

 

TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW  KONKURSU

 • Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie można uzyskać w dniu 26 lipca po godz. 14.00, poprzez zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail dychajg@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel. (75) 75 764 94 75.
 • Oferent, którego oferta zostanie wybrana w konkursie jako najkorzystniejsza, zostanie o tym zawiadomiony drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.

 

PRAWA ORGANIZATORA

Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

OSOBA DO KONTAKTU

Osobą zajmującą się postępowaniem ze strony Wynajmującego jest pani Jolanta Kajzer – kierownik gospodarczy w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze.

INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Lokal użytkowy usytuowany jest w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra. Powierzchnia lokalu kuchni wynosi 26,6 m2 + zaplecze 15,4 m2, łącznie: 42 m2. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu oraz projektem protokołu zdawczo-odbiorczego należy zgłosić się do pani Jolanta Kajzer – kierownika gospodarczego szkoły.

Stan techniczny: lokal użytkowy w stanie ogólnym dobrym. Do obowiązków Najemcy należeć będzie ewentualne doposażenie i zainstalowanie niezbędnego sprzętu do prowadzenia kuchni szkolnej zgodnie z obowiązującymi standardami i normami, we własnym zakresie i na własny koszt.

Lokal użytkowy wyposażony jest w:

Instalację elektryczną,

Instalację wodno-kanalizacyjną,

Instalację c.o,

Instalację wentylacyjną,

Informacja o posiadanych meblach kuchennych oraz sprzęcie kuchennym zostanie podana podczas wizji lokalnej w siedzibie Wynajmującego.

SZACUNKOWA LICZBA WYDAWANYCH POSIŁKÓW

100 – 150 sztuk.

 

Obowiązkowa klauzula RODO znajduje się tutaj