Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Pomoc nauczyciela 0,5 etatu

 

 

WYMAGANIA FORMALNE:

 

Wymagania niezbędne na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych    z dnia 21 listopada 2008 r (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 r.)

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomoc nauczyciela

.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 

Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

 • kultura osobista,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • pracowitość, uczciwość, sumienność, punktualność, odpowiedzialność,
 • rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność działania pod presją czasu, odporność na stres,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

 ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:      

                                                                                                  

 • Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielką, z dyrektorem oraz innymi nauczycielami w wychowaniu dzieci, utrzymuje ład i porządek oraz dba o należytą dyscyplinę pracy.
 • Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do pełnienia swoich obowiązków w czasie ustalonym w umowie o pracę oraz miejscach określonych w organizacji pracy szkoły.
 • Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do przestrzegania ustalonego czasu pracy i wykorzystywania go w sposób efektywny.
 • Pomoc nauczyciela ma obowiązek przestrzegać ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz norm i zasad zawartych w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych Dyrektora Szkoły.

 

WARUNKI PRACY I PŁACY:

 

 • Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.
 • Warunki płacy: wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2018 r. poz. 936 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w  SP nr 10.
 • Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 10 w Jeleniej Górze przy ul. Morcinka31.
 • Zatrudnienie na stanowisku: pomoc nauczyciela.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny
 • CV (życiorys) ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopie dokumentów (świadectwa szkoły, świadectwa pracy)
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
 • dokumenty potwierdzające posiadane dodatkowe kwalifikacje.
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

 • dokumenty należy składać osobiście w godzinach 8-14 w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do szkoły) na adres: Szkoła Podstawowa nr 10   Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra, w terminie do dnia 27.08.2021 do godz. 14:00,
 • złożone koperty z dokumentami należy opisać: „Nabór na stanowisko: pomoc nauczyciela.
 • oferty niekompletne lub złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, nadesłanych dokumentów nie zwracamy,
 • otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze w dniu 30.08.2021 r.
 • z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym telefonicznie terminie.

 

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej szkoły.

 

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

            Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – zwanego dalej RODO informujemy:

 • Administratorem Państwa danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: dychajg@wp.pl
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem w szczególności
  w celu realizacji procesu rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 • Dane osoby, w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, która wygra nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
  i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo
  do żądania od administratora:
 • dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO)
 • sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO)
 • usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO)
 • ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO)
 • przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO)
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO)

            Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 6 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13  pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 

Dyrektor Szkoły mgr Paweł Domagała