Nabór na stanowisko pracy: referent ds. informatycznych – 0,5 etatu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
referent ds. informatycznych 0,5 etatu

1. Wymagania niezbędne:
a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.:Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 r.)
b) wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe na kierunku informatycznym (ukończone jednolite studia magisterskie, uzupełniające studia magisterskie lub studia podyplomowe)
c) doświadczenie zawodowe na stanowisku informatyka- min. 4 lata

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość technicznej obsługi systemów operacyjnych,
b) znajomość pakietu Ms Office i programów do tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej,
c) umiejętność tworzenia grafiki użytkowej na stronę internetową i materiały promocyjne,
d) odpowiedzialność, dokładność, sumienność, terminowość, rzetelność, komunikatywność,
e) umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
– administrowanie sprzętem, programami i systemem informatycznym w szkole,
– zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemu informatycznego i kserograficznego w szkole,
– realizacja wdrożeń i modyfikacji systemów informatycznych,
– administrowanie stronę internetową szkoły – wprowadzanie aktualnych informacji na stronę szkoły,
– tworzenie grafiki promocyjnej,
– usuwanie drobnych awarii sprzętu komputerowego, w przypadku poważnych awarii przygotowanie sprzętu do przekazania serwisowi,
– planowanie i realizacja rozwoju sieci komputerowej oraz tworzenie nowych stanowisk komputerowych,
– opracowanie wymagań technicznych oraz wskazanie potrzebnego sprzętu komputerowego do zakupu,
– prowadzenie gospodarki sprzętem informatycznym oraz materiałami eksploatacyjnymi (prowadzenie ewidencji bazy sprzętowo-komputerowej)
– zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych przed dostępem osób nieuprawnionych,
– znajomość programów Płace Optivum, Kadry Optivum, SIO, Arkusz Organizacyjny
– przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego,
– realizacja zadań zleconych przez przełożonych, a wynikających z potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

4. Informacja o warunkach pracy:
a) wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu,
b) wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2018 r. poz. 2437) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w SP nr 10
c) miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
f) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
g) kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
a) dokumenty należy składać osobiście w godzinach 8-14 w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do szkoły) na adres: Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra, w terminie do dnia 15.11.2019 do godz. 10:00,
b) złożone koperty z dokumentami należy opisać: “Nabór na stanowisko informatyka w SP 10,
c) oferty niekompletne lub złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, nadesłanych dokumentów nie zwracamy,
d) otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze w dniu 18.11.2019 r.
o godz.10.00,
e) z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne
w uzgodnionym telefonicznie terminie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej szkoły oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

I. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – zwanego dalej RODO informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: dychajg@wp.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem w szczególności
w celu realizacji procesu rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze
4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
5. Dane osoby, w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, która wygra nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze,
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

1) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO)
2) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO)
3) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO)
4) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO)
5) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO)
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO)

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 6 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Dyrektor Szkoły mgr Paweł Domagała