Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko:
nauczyciel języka niemieckiego
 1. Umowa na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy.
  Praca od 10.01.2022 r.
 2. Wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe z zakresu nauczania języka niemieckiego: (ukończone jednolite studia magisterskie, uzupełniające studia magisterskie lub studia podyplomowe) z przygotowaniem pedagogicznym.
 3. Kandydat powinien posiadać:
  • obywatelstwo polskie,
  • pełną zdolność do czynności prawnych,
  • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
  • kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.
 1. Informacja o warunkach pracy:
  • wymiar zatrudnienia: pensum 18/18,
  • wynagrodzenie zgodne z Kartą Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, 2021 poz. 4), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1491) oraz  Uchwałą nr 372/XLVIII/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia   regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra.
 1. Zakres zadań na stanowisku nauczyciela: zgodnie z art 42 ust. 1 i 2 a KN w szczególności:
  • dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę,
  • kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, poszanowanie godności osobistej ucznia,
  • zapewnienie prawidłowego przebiegu i efektów procesu edukacyjnego poprzez realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, programu nauczania wybranego z zestawu MEN lub własnego, dopuszczonego do użytku szkolnego przez Dyrektora,
  • opracowanie optymalnych planów nauczania i wychowania, organizowanie, monitorowanie i ewaluację procesu edukacyjnego,
  • poprawność merytoryczną prowadzonych zajęć, stosowanie właściwych metod nauczania i środków dydaktycznych, kulturę i poprawność języka,
  • pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej postawy uczniów na zajęciach,
  • systematyczną obserwację, diagnozowanie i wykorzystywanie wyników badań kompetencji uczniów,
  • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce oraz udzielenie pomocy w ich przezwyciężaniu,
  • rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień uczniów,
  • dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • rozwijanie własnego warsztatu pracy, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej
   i umiejętności dydaktycznych poprzez samokształcenie i udział w pracach zespołu przedmiotowego, korzystanie z wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych form doskonalenia zawodowego,
  • współpracę z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, rodzicami uczniów,
  • realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  • przestrzeganie Statutu Szkoły, wewnątrzszkolnych regulaminów i procedur,
  • znajomość i posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, zgodnie
   z aktualnym stanem prawnym,
  • prawidłowe, zgodne z przepisami, prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
  • czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach zespołów przedmiotowych i komisji zadaniowych, realizowanie ich uchwał i postanowień.
 1. Wymagane dokumenty:
  • CV,
  • list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
  • kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • dokumenty należy składać osobiście w godzinach 9-13 w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 10 Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra lub na adres e-mail: dychajg@wp.pl w terminie do dnia 07.01.2022 do godz. 10:00.
  • złożone koperty z dokumentami należy opisać: „Nabór na stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego”,
  • z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne
   w uzgodnionym telefonicznie terminie.
 1. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej szkoły
 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

            Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – zwanego dalej RODO informujemy:

 • Administratorem Państwa danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: dychajg@wp.pl
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem w szczególności
 • w celu realizacji procesu rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 • Dane osoby, w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, która wygra nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze,
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia
 • i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:
 1. dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO)
 2. sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO)
 3. usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO)
 4. ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO)
 5. przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO)
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO)

           

       Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 6 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13  pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Dyrektor Szkoły
mgr Paweł Domagała