Nabór na wolne stanowisko: nauczyciel wychowawca świetlicy szkolnej.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 10 uli Morcinka 31, tel. 764-94-75 58-500 JELENIA GÓRA – NIP 000711037

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jeleniej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko:
nauczyciel wychowawca świetlicy szkolnej
l. Praca w niepełnym czasu pracy: 20/26 etatu od 06.01.2020 r. do 31.08.2020r.
2. Wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej: ukończone jednolite studia magisterskie, uzupełniające studia magisterskie lub studia podyplomowe) z przygotowaniem pedagogicznym.
3. Kandydat powinien posiadać:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełną zdolność do czynności prawnych,
c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
d) kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.
4. Informacja o warunkach pracy:
a) wymiar zatrudnienia: niepełny wymiar czasu pracy: 20/26 etatu
b) wynagrodzenie zgodne z Kartą Nauczyciela, rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz vwnagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U, 2019 poz. 249), Uchwały nr 372/XLV111/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 21 kwietnia 2009 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych,
c) miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra.
5, Zakres zadań na stanowisku nauczyciela: zgodnie z art 42 ust. I i 2 a w szczególności:
a) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę,
b) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, poszanowanie godności osobistej ucznia,
c) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
d) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
e) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów, organizowanie zajęć tym zakresie,
f) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
g) upowszechnianie i kształtowanie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości,
h) rozwijanie i uczenie samodzielności,
i) kształtowanie postaw pożądanych społecznie,
j) opracowanie optymalnych planów nauczania i wychowania, organizowanie, monitorowanie i ewaluację procesu edukacyjnego,
k) poprawność merytoryczną prowadzonych zajęć, stosowanie właściwych metod nauczania i środków dydaktycznych, kulturę i poprawność języka,
l) pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej postawy uczniów na zajęciach,
m) systematyczną obserwację, diagnozowanie i wykorzystywanie wyników badań kompetencji uczniów,
n) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce oraz udzielenie pomocy w ich przezwyciężaniu,
o) rozwijanie własnego warsztatu pracy, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i umiejętności dydaktycznych poprzez samokształcenie i udział w pracach zespołu przedmiotowego, korzystanie z wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych form doskonalenia zawodowego,
p) współpracę z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, rodzicami uczniów,
q) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
r) przestrzeganie Statutu Szkoły, wewnątrzszkolnych regulaminów i procedur,
s) znajomość i posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, zgodnie z aktualnym stanem prawnym,
t) prawidłowe, zgodne z przepisami, prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,
u) czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach zespołów przedmiotowych i komisji zadaniowych, realizowanie ich uchwał i postanowień.
6. Wymagane dokumenty:
CV,
b) list motywacyjny,
c) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
d) oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
f) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
g) kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
7, Termin i miejsce składania dokumentów:
a) dokumenty należy składać osobiście w godzinach 8-14 w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do szkoły) na adres: Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra, w terminie do dnia 16.12.2019 do godz. 10:00,
b) złożone koperty z dokumentami należy opisać: “Nabór na stanowisko: nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej”
c) otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze w dniu
17.12.2019 r. 0 godz.10.OO,
d) z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym telefonicznie terminie.
8. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej szkoły
9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Realizując obowiązek, o którym mowa w art, 13 ust, I i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) zwanego dalej RODO informujemy:
a) Administratorem Państwa danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa nr 10 im.
Marii Skłodowskiej-Curie ul. Morcinka 3 1, 58-500 Jelenia Góra
b) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych; e-mail: dychajg@wp.pl
c) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze
d) Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
e) Dane osoby, w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, która zgłasza nabór zostaną zamieszone na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 10 w
Jeleniej Górze,
f) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem,
g) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:
l) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO) 2) sprostowania (na zasadach określonych w art, 16 RODO)
3) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO)
4) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO)
5) przenoszenia (na zasadach określonych w art, 20 RODO)
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na zasadach określonych w art. 21 RODO)
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul, Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 6 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy, oraz art, 13 pkt I i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
Dyrektor Szkoły
mgr Paweł Domagała

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 3
telefon: 75 7649475 665 705
REGON; 00071 1037