MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY “PORTRET CYPRIANA KAMILA NORWIDA”

I. ORGANIZATORZY:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 31, 58-500.

II. CELE KONKURSU:

  • Propagowanie twórczości Cypriana Kamila Norwida.
  • Przedstawienie portretu polskiego poety, rzeźbiarza, malarza.
  • Zachęcanie uczniów do inwencji twórczej.
  • Doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej oraz wyszukiwania informacji w różnych źródłach.
  • Rozbudzanie zainteresowań artystycznych.
  • Rozbudzanie zainteresowań wybitnymi postaciami z historii Polski.

III. REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs przeprowadzony będzie dla uczniów klas II-IV szkoły podstawowej.

2. Uczniowie samodzielnie przygotowują pracę plastyczną: ,,Portret Cypriana Kamila Norwida’’:

– technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika komputerowa, techniki mieszane,

– format pracy nie mniejszy niż A4.

3. Prace dostarczamy osobiście do sali 07 lub wysyłamy zdjęcie pracy plastycznej na adres mailowy: pturczynska@wp.pl.

4. Konkurs trwa do dnia 15 listopada 2021 r. Każda praca powinna być opatrzona nazwiskiem i imieniem autora, klasą, nazwiskiem opiekuna oraz nazwą szkoły. Prace te nie mogą być zbiorowe.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 listopada 2021 r. na stronie internetowej szkoły.

6. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrody i dyplomy należy odebrać osobiście w miejscu i terminie podanym przez organizatora.

7. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

8. Wysłanie pracy na konkurs wiąże się z wyrażeniem zgody na opublikowanie zdjęcia pracy oraz danych autora na stronie internetowej szkoły.

9. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: pturczynska@wp.pl.

10. Osobą organizującą konkurs z ramienia szkoły jest: Patrycja Turczyńska.