Międzyszkolny konkurs „Świąteczny słowniczek obrazkowy w języku angielskim/niemieckim”

Zapraszamy dzieci uczęszczające do klas I – IV do udziału w konkursie!

Regulamin:

1. Cele konkursu:

– promowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,

– poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,

– utrwalenie słownictwa związanego ze Świętami Bożego Narodzenia w języku angielskim oraz niemieckim.

2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie słowniczka obrazkowego zawierającego słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia w języku angielskim lub niemieckim (np. w formie plakatu).

3. Udział w  konkursie ma charakter międzyszkolny i jest skierowany dla uczniów szkół podstawowych klas I-IV. Udział w konkursie jest równoznaczny z  akceptacją regulaminu.

4. Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną.

Do prac należy załączyć skan lub zdjęcie karty uczestnictwa (załącznik nr  1- dostępny na stronie internetowej szkoły), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.

5. Termin: do 14 grudnia 2020 r.. Jedno zdjęcie pracy należy przesłać na  adres mailowy organizatora konkursu: ewawk337@gmail.com (z dopiskiem „Konkurs plastyczny- Świąteczny słowniczek”).

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 21 grudnia 2020 r. na stronie internetowej www.sp10jg.pl. Spośród nich zostaną wybrane przez jury trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia. Nagrody i dyplomy należy odebrać osobiście w  miejscu i terminie podanym przez organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych oraz danych ich autorów na wystawie w naszej szkole oraz na jej stronie internetowej.