„MEDYK-STRAŻAK-POLICJANT – To ONI dbają o nasze bezpieczeństwo” konkurs plastyczny dla klas I-III

 Cele Konkursu:

 • pogłębienie uporządkowanie wiedzy nt. zagrożeń zdrowotnych u progu XXI wieku,
 • promowanie zagadnień związanych z  poszerzeniem wiedzy nt. działań podejmowanych przez służby ratunkowe,
 • podniesienie świadomości uczniów nt.  trudnych wyzwań, z którymi mierzą się służby ratunkowe w swojej pracy,
 • podniesienie świadomości uczniów nt. znaczenia trudnej i odpowiedzialnej pracy medyków, strażaków, policjantów.
 • skłonienie do refleksji nad tym, jak cennym darem jest zdrowie i życie obywateli.

Czas trwania Konkursu

               Konkurs rozpoczyna się 28 stycznia 2022 roku, a kończy się 20 lutego 2022  r.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu są uczniowie klas I-III.
 2. Uczestnicy samodzielnie przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych w dowolnym formacie przedstawiając charakterystykę pracy zawodu strażaka, policjanta lub lekarza, trud i poświęcenie oraz odpowiedzialność podczas pracy, itp.
 3. Uczestnik Konkursu może złożyć jedną pracę.
 4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji na stronie internetowej szkoły.
 5.  Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Prace należy dostarczyć osobiście do szkoły do p. Magdaleny Ochoty (świetlica szkolna, sala 306) z dopiskiem na odwrocie:  „Konkurs plastyczny” w terminie do 20 lutego 2022r.
 2.  Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, klasę, tytuł pracy.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Prace przechodzą na własność Organizatora.

Nagrody

 1. Dla miejsc 1-3 przewidziane nagrody.

Organizator – Magdalena Ochota