Konkurs literacki dla klas VII-VIII na najciekawsze opowiadanie „ Bezpieczne ferie zimowe”.

Przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania na temat „Bezpieczne ferie zimowe.”

Cele konkursu

popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa organizacji czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży w okresie zimy;

promowanie właściwych postaw oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa organizacji czasu wolnego;

kreatywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w wydarzeniach związanych z promowaniem bezpieczeństwa w życiu codziennym;

rozwijanie wyobraźni, kreatywności, umiejętności wypowiadania się dzieci i młodzieży;

promowanie osiągnięć dzieci i młodzieży uzdolnionych pisarsko/literacko.

Uczestnicy konkursu

Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII-VIII.

Nagroda

W Konkursie przewidziano nagrody za zajęcie miejsc 1-3 oraz nagrody pocieszenia.

Termin i zasady składania prac konkursowych

Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy w nieprzekraczalnym terminie  do 28 lutego 2022 r. osobiście do p. Magdaleny Ochoty (sala 306) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres madziabeta@op.pl  (z dopiskiem „praca na konkurs”)

Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem, klasa.

Praca powinna być opracowana w formie odręcznego pisma lub przygotowana na komputerze – zapis pracy w formacie .doc  .docx

Ogłoszenie wyników – marzec 2022 r.

Założenia organizacyjne

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest samodzielne napisanie opowiadania dotyczącego bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

Opowiadanie powinno spełniać następujące warunki: zawierać tytuł, mieć charakter edukacyjny, miejscem akcji jest miasto Jelenia Góra i okolice, zawierać odniesienie do co najmniej trzech ogólnie znanych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego, praca powinna zawierać 200-450 znaków (bez spacji).

Praca powinna być napisana odręcznie i być czytelna; lub na komputerze.

Prace składane na Konkurs muszą być pracami własnymi Uczestników, niepublikowanymi wcześniej oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.

Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.

Tematyka prac powinna być ściśle związana z tematem i celami Konkursu.

Prace niespełniające warunków określonych w regulaminie zostaną odrzucone.

Organizator – Magdalena Ochota