Informacja dotycząca organizacji pracy szkoły w dniach 26 – 28 października

Szanowni Państwo,

informujemy, że potwierdzony został kolejny przypadek zachorowania nauczyciela naszej szkoły na koronawirusa SARS-CoV-2.

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 ze zmianami) oraz rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604) w dniach 26 – 28 października 2021 roku kształcenie będzie się odbywało w formie hybrydowej.

Wobec powyższego zajęcia w oddziałach klas 5c, 6b, 7a, 7d, 8b, 8c, i 8e będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dla pozostałych uczniów nauka w szkole prowadzona jest w trybie stacjonarnym. Opieka w świetlicy szkolnej funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.

W przypadku, gdy zauważą Państwo u siebie, współpracowników lub swoich bliskich gorączkę, kaszel, duszności lub problemy z oddychaniem, bóle mięśni i głowy, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie telefoniczne stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenie się do oddziału zakaźnego. W sytuacji, gdy powyższe objawy zostaną dostrzeżone na terenie szkoły należy bezzwłocznie poinformować o tym Dyrektora Szkoły.


Paweł Domagała